ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο δικηγόρος Μελεγρίνος Εμμανουήλ ολοκλήρωσε τις πτυχιακές του σπουδές στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, το έτος 1991. Έλαβε Μεταπτυχιακό Τίτλο - L.L.M. Ευρωπαϊκού & Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Maastricht της Ολλανδίας, το έτος 1993, με ειδίκευση στους τομείς του Διεθνούς Εταιρικού Δικαίου και του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Έλαβε, επίσης, Μεταπτυχιακό Τίτλο - L.L.M. Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το έτος 1994, με ειδίκευση στους τομείς του Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών, του Δικαίου Βιομηχανικής & Πνευματικής Ιδιοκτησίας, του Ασφαλιστικού Δικαίου και του Τραπεζικού Δικαίου. Εργάσθηκε ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος στον Τομέα Εμπορικού Δικαίου του Α.Π.Θ., κατά τη χρονική περίοδο 1994 – 1997. Ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία από το 1994 και από το έτος 2012 είναι δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω.