ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Το Εταιρικό Δίκαιο, γενικότερα, περιλαμβάνει κανόνες που σχετίζονται, κυρίως, με:

  • τη διαδικασία ίδρυσης εταιρειών
  • τη διαδικασία μετασχηματισμού εταιρειών
  • με τις σχέσεις των εταίρων μιας εταιρείας
  • με τα δικαιώματα των μειοψηφούντων & των πλειοψηφούντων εταίρων
  • με τα δικαιώματα των τρίτων συναλλασσομένων
  • με την ευθύνη των διοικούντων έναντι των εταίρων

Ειδικότερα, αναφορικά με το Διεθνές Εταιρικό Δίκαιο και τη σύσταση αλλοδαπών εταιρειών, ο δικηγόρος Εμμανουήλ Μελεγρίνος και οι συνεργάτες του παρέχουν εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες. Προσπαθώντας να συμβάλλουν στον ορθό φορολογικό σχεδιασμό εμπορικών επιχειρήσεων φυσικών και νομικών προσώπων, παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της σύστασης και εκπροσώπησης αλλοδαπών εταιρειών, με έδρα είτε εντός, είτε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, μάλιστα, το δικηγορικό γραφείο του κ. Μελεγρίνου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνεργάζεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο δικηγόρων και νομικών εταιρειών στο Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Δανία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία.